Teachers

Pragita & Sudeva

Pragita & Sudeva

Tantra
Praful

Praful

Musician, Red Fulka
Anahata

Anahata

Sexuality and Tantra
Sarani

Sarani

Path of Love

James Stevenson

James Stevenson

Awaken as Love
Abhika

Abhika

Life Without Fear
Santoshi Amor

Santoshi Amor

Shiva Shakti Ritual
Kareem Raihani

Kareem Raihani

DJ, Ecstatic Dance

Seva Prem

Seva Prem

Tantric Massage
Premal Madina

Premal Madina

Devi Dance
DhyanPrem

DhyanPrem

AUM
Asti

Asti

Festival Organizer

Bharganath & Bhavani

Bharganath & Bhavani

Breath of Love
Klaus Petrik

Klaus Petrik

Conscious Speed Dating
Shamantric SPA

Shamantric SPA

BTF Team